Agjenda Masono-Hebraike

13 April 2010 , Posted by artparadox at 2:44 PM

 Masoneria (Muratorët e lirë) paraqet shoqatë hebraike e cila është formuar rreth viteve 900 para Isa-it (Jezusit). Përbëhet nga dhjetë programe globale. Në terminologjinë masonerike, ato programe emërohen si "Harar" ose "Satanim", dhe janë të simbolizuar me oktopodin dhjetë duarsh, gjarpërin me dhjetë koka dhe frymën e drejtuar me kthetra të hekurta.

ko-su-masoni
PROGRAMI I PARË

Programi i parë në terminologjinë masonerike quhet 'TAKKIM'.

Koha e të dërguarit Isaa, alejhis-selam:
 Duke u shërbyer me të gjitha llojet e mashtrimeve, populli hebre dëshironte ta vretë të dërguarin Isa, alejhis-selam.
Një nga mashtrimet e tyre është edhe shpifja se i dërguari Isa, alejhi selam, dëshironte të bëhej mbret i hebrenjëve. Ata këtë ia transmetuan qeverisë romake. Por  Allah-u subhanehu we te'ala, e shpëtoi të dërguarin Isa, alejhis-selam, ashtu që e bëri që në vend të tijë Juda të gozhdohet (kryqëzohet) në Golgotë.  D.m.th., pas ardhjes së të dërguarit  Isa, alejhis-selam, hebrenjtë nëpërmjet 'TAKKIMA'-s provuan që të shkatërrojnë mësimet e të dërguarit  Isa, alejhis-selam, të cilët me të madhe ishin përhapur. Disa nga shembujt janë:

-      çrregullimi i të mësuarit të të dërguarit Isa, alejhis-selam, siç është lejimi i së ndaluarës (haramit),  
-      shtrembërimi i fesë me doktrinën e 'trinitetit',
-      Shtrembërimi i Inxhilit burimor (Biblës) me ndryshimin e përmbajtjes së tijë (sajë) dhe
-      ngritja e Shën Palit në opozitë të të dërguarit Isa-it, alejhis-selam.

Epoka islame:

Në kohën e të dërguarit Muhammed-it, saliAllahu alejhi ve selem, hebrejtë kanë nxitur munafikët (dyftyrëshit) dhe muhedinët (ata të cilët luftonin kundër muslimanëve). Disa nga metodat ishin:
-          shpifjet për gratë e të dërguarit, Muhammed-it, saliAllahu alejhi ve selem,
-          shtrembërimi i mësimeve islame,
-          çunifikimi i ndihmuesve të muhaxhirëve,
-          krijimi i konfliktit të Aliut, radiAllahu anhu, me Muaviun, për shkak të cilës Aisha, radiAllahu anha, duhej të intervenonte,
-          trillimi i qindra haditheve të rejshme në të cilat janë përfutur përralla gjegjësishtë të gojdhëna hebraike,  me qëllim që të ndryshohet interpretimi i  Kur'an-it (tefsir-it),
-          krijimi i akidës sipërfaqësore të muslimanëve të cilën e kanë përzier me filozofinë greke, deri atëherë kur u paraqitën sektet e monahëve siç janë rradhët e sufive (tarikatet) dhe mu'tezilët. Kështu u lindën dijetarët islamik të cilët e racionalizonin akidën në bazë të filozofisë greke e cila bazohej në interpretimet e Platonit, Aristotelit dhe të tjerëve,
-          jetësimi institucional i arsimit islam në krye me ulematë të cilët kishin kaluar nëpër arsimimin masonerik,
-          ringjallja e praktikës së xhahilijetit, me preteksin e kultivimit të traditës dhe adeteve të të parëve të tyre.,
-          formimi i 'islamit' i cili do t'i përngjante krishterizmit dhe religjioneve tjera. Njëra nga mënyrat është edhe përfutja e disa formave të këndimeve kishtare nëpër mesxhide, ditëlindje, etj.

PROGRAMI I DYTË

Programi i dytë quhet 'SHADA', që nënkupton formimin e  religjionit të ri, i cili do të garonte me religjionet tjera nëpër mbarë botën.
-         Njëra nga këto ishte në Indi. Kur filluan muslimanët që t'i kthehen Kur'anit dhe i sunnetit dhe kur filluan të thërrasin në xhihad në rrugën e Allahut, kolonizuesit britanezë bashkëpunonin me masonët, për të vendosur lëvizje antixhihad.  Nga pretendimet e tyre do të përmendim nxitjen e tyre ndaj sufive dhe ulemave të tyre që të anëtarësoheshin në rradhët masonerike. Është prezentuar masoni nën emrin Mirza Gulam Ahmed, i cili për vete pohonte se është i dërguari i fundit, i dërguar para fundit të botës,  pastaj Buda, Avatari, Krišna, etj.  Në konferencën e Ligës Botërore Islamike, e mbajtur në Mekë, me 14-18 rabiul evel të vitit 1394, është konkluduar se sekti Ahmedi nuk i takon Islamit, por është në lidhje të ngushtë me cionizmin.  

PROGRAMI I TRETË


Programi i tretë quhet 'PAROKIM'. Roli i tijë është:
-          krijimi i lëvizjes opozicionare me të vetmin qëllim-përhapjen e masonerisë vendase nën emërimin lokal, por që në thelbin dhe qëllimet e saja nuk dallon nga masoneria globale,
-          përmbajtje e teritoreve të konfrontuara,
-          krijimi i bid’ateve (rishpikjeve) dhe  hufarateve (vetëdyshimin),
-          përhapjen e teorive të Sigmunda Frojdit dhe Çarls Darvinit deri në atë masë sa që shkenca dhe religjioni të garonin ndërmjet tyre për ta mundur njëra tjetrën.

PROGRAMI I KATËRT

Programi i katërt quhet 'LIBARIM'.  Roli i tijë është:
-          eliminimi i kodeksit moral klasik i cili ndalon përzierjen e lirë të të rrinjëve dhe vashave, duke bashkangjitur edhe përhapjen e idesë për "lirinë seksuale",
-          zhdukja e ligjit i cili ndalon bashkëshortësitë e përziera, duke krijuar gjenerata të cilat janë pa religjion (ateistë dhe mendjelirë),
-          përparimin e „arsimimit dhe edukimit seksual“ nëpër shkolla,
-          barazimi i burrave dhe grave në kuptimin e trashigimisë, veshjes etj.,
-          grumbullimi i të rrinjëve dhe femrave në botën e fantazisë me ndihmën e muzikës dhe narkotikëve,
-           ndërtimi i shtëpive "të shejtanit" për vendosjen djemve dhe vajzave të reja,
-          organizimi i grupeve të homoseksualëve, lezbikeve dhe luterianëve, si angazhim për ligjin i cili do t'ua garantonte të drejtat.

PROGRAMI I PESTË

Programi i pestë quhet 'BABIL', që nënkupton mbjelljen e farës së nacionalizmit në secilën racë dhe mbrojtja e "pastërtisë" së racës hebreje.

PROGRAMI I GJASHTË

Programi i gjashtë quhet 'ONAN'.  Roli i tijë është::
-          pengimi i përhapjes së “Goja-s“ („Gojim“ është shprehje ofenduese dhe ka kuptimin e kafshës, ndërsa e shfrytëzojnë hebrejtë për t'i përcaktuar johebrejtë),
-         stimulimi i hebrejaseve për lindje fëmijësh, me qëllim të ritjes së numrit të hebrejve.

PROGRAMI I SHTATË

Programi i shtatë quhet 'PROTOKOL'. është program i posaçëm i popullit hebre,  në suaza të lëvizjes politike të tyre - cionizmi.
Protokoli përmban planin hebraik të dominimit me botën. Pikat më të rëndësishme të këtij plani janë : shkatërimi i ekonomisë të shteteve dhe prishja e moralit të racave dhe popujve tjerë. DUke i falënderuar këtij programi, raca hebreje do të mbisundonte me ekonominë botërore dhe do të drejtonte me skenën politike dhe mediat botërore.
PROGRAMI I TETË

Programi i tetë quhet 'GORGA'. Roli i tijë është:
-          shfrytëzimi i njëmijë e një mënyrave me qëllim të shkatërimit të autoritetit të liderëve, partive dhe dijetarëve të një vendi, të cilët do të duhetj të binin në kurthin "e tregëtis së seksit". Fjalia e urtë hebreje thotë : " Le të jenë gratë e bukura mjeti kryesorë në lojën e provimit."
-          kurdisja e kurtheve seksualepër personat me faml. Do të ishte sukses i madh nëse emrat e tyre do të publikoheshin dhe nëse kjo negativishtë do të pasqyrohej mbi reputacionin e tyre,
-          shfrytëzimi i agjentëve masonl që armikut i cili është itë dhënë mbas epsheve t'i shkaktohej dëm,
-          ndërtimi i qendrave më të mëdha dhe më moderne për bixhoz,
-          dobësimi i armikut me shfrytëzimin e grave dhe drogave.
PROGRAMI I NËNTË

Programi i nëntë quhet 'PLOTIZËM'.  Njegova uloga je:
-          Edukimi i ulemasë (dijetarëve islamikë) në frymën e plotizmit, me qëllim që kuptimi dhe dija e tyre mbi religjionin të jetë e cekët dhe jostabile,
-          dërgimi i kësaj ulemaje plotiste, si fuqi arsimuese, në punë nëpër shkolla dhe organizata islamike,
-          emërimi i ulemasë plotiste në vendet e nderit të masonerisë.
PROGRAMI I DHJETË

 Programi i dhjetë quhet ‘KORNUN’. Roli i tijë është:
-          emërimi dhe pasurimi i njerëzve të zgjedhur, për të cilët dyshohet se paraqesin rrezik për masonerinë, dhe largimi i tyre nga pozicionet kur të pasurohen,
-          sigurimi i mjeteve për edukim fetar. Finansim të biznesit, bujqësisë, etj., sderi atëherë kur njerëzit të bëhen të preokupuar me punët e kësaj bote (materializmi),
-          planifikimet e komploteve kundrejtë armiqve të masonerisë me qëllim të futjes së tyre në kurthet e bankave masonerike,
-          Stimulimi dhe mundësimi i bankave johebreje që të pranojnë mito dhe të futen në korrupsion që do të shpiente deri te fundosja e tyre. Më vonë këto banka përsëri do të punonin, duke i falënderuar kredive të mëdha nga ana e bankave masonerike. Drejtorët e këtyre bankave do të duhej që të mësonin kurset e masonerisë, e mëpastaj do të bëheshin edhe anëtarë të tyre.
Nga të dhënat e mësipërme, mund të shofim se si programet e masonerisë janë në rrjedhë të sipër. Por Allah-u, subhanehu we te'ala, na ka treguar në Kur'anu se ata (masonët dhe të tjerët) ndihmohen ndërmjet tyre dhe mbrojnë njëri tjetrin. Me fjalët illa tafaluuhu”, Allah-u, subhanehu we te’ala, na ka urdhëruar që të krijojmë program me të cilin do tu kundërvihemi duke i bashkuar të gjitha zemrat  e muslimanëve në botë (ummetit islamik). Në këtë kuptim ummeti islamik si bartës i besimit të të dërguarve të Allah-ut, duhet të bashkohet për të ndërtuar program global i cili do të jetë kundërpeshë ndaj masonerisë dhe i cili është e sigurtë inshaAllah, do të asgjësojë programet masonerike.
Shkruajti: Tok Penghulu
Burimi: Prisoner Of Joy

Latest News