Mrekullia e Krijuesit – Milingonat flasin

10 March 2010 , Posted by artparadox at 11:00 AM

MilingonaRevista angleze ‘Times’ në numrin e saj të 6 shkurtit 2009 publikoi një artikull interesant lidhur me kuptimin dhe komunikimin e ndërsjellë të milingonave.
Hulumtimet më të reja shkencore tregojnë që në mes milingonave ekziston mënyra shumë më e përsosur e komunikimit sesa është besuar deri më tani. Përmes mikrofonave në miniaturë dhe shumë preciz që i kanë vendosur në vendbanimet e milingonave, shkencëtarët kanë mundur të shënojnë sinjalet e qarta të zërit të cilët kanë qenë në realitet urdhra të milingonës amë ndaj milingonave punëtore.
Kur dëgjonin sinjalet (zërat), punëtorët menjëherë ngritnin antenat e tyre pranuese dhe me kujdes dëgjonin urdhrat, e pastaj lëviznin në drejtim nga u kërcënohej rreziku i jashtëm.
Për ata që me vëmendje studiojnë versetet kur’anore, kjo nuk është asgjë e çuditshme, ngase në realitet: “… Janë të ndara në grupe (të ndryshme), sikurse edhe ju …”(El – En’amë, 38)
- jetojnë në bashkësi shumë më të organizuara dhe ndërmjet tyre, në mënyrën e tyre komunikojnë dhe se Kurani është katalog për këtë botë. Le të vështrojmë duke medituar versetin e Kur’anit fisnik: “Deri atëherë kur arritën mbi luginën e milingonave, një milingonë tha: “O ju milingona, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur.” (En – Neml, 18)
Në vazhdim thuhet se Sulejmani a.s. në këtë buzëqeshi me kënaqësi, sepse e dëgjoi dhe e kuptoi zërin e saj. Disa komentues (mufessir) përmendin që kjo ka qenë milingonë e obliguar për vëzhgim dhe paralajmërim. Allahu e di më së miri.
Kur Katade r.a. erdhi në Kufe dhe rreth tij u grumbullua populli, ai u tha që të pyesin çfarë dëshirojnë, ndërsa Ebu Hanife në atë kohë ishte djalosh dhe e pyeti për milingonën e Sulejmanit a.s. a ka qenë femër apo mashkull, për çfarë ai mbeti pa përgjigje.
Ebu Hanife i tha që ka qenë femër, ndërsa ata që ishin prezent e pyetën si e di këtë, për çfarë ai u përgjigj: “Sipas fjalëve ‘Kalet’, sepse sikur të ishte mashkull do të thuhej ‘Kale’!”
Këtu kemi edhe një shprehje interesante “La jahtimen-nekum”! Nëse mendojmë për këtë shprehje, do të vijmë në konkludim dhe zbulim si është ndërtuar trupi i milingonës. Kjo shprehje d.m.th. “Që të mos u copëtojë”!
Qoftë lavdëruar Allahu! Në çdo aspekt kjo është edhe një aspekt i mrekullisë (ixhaz) së Kur’anit dhe një vërtetim që Kur’ani fisnik është Fjalë e Allahut dhe që Muhammedi s.a.v.s. është vërtetë i Dërguari i Tij, sepse këto precizitete në shprehje që zbulojnë shumë fshehtësi të krijimit i di vetëm Krijuesi i përsosur – Allahu: “Thuaj: “Atë e shpalli Ai, që e di të fshehtën në qiej e në tokë …” (El – Furkanë, 6)
- si dhe verseti: “E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai (Kur’ani), është i zbritur me dijen e All-llahut dhe se nuk ka zot pos Tij. A jeni pra muslimanë?” (Hudë, 14)

Latest News